header6

สืบค้นข้อมูล

command59

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 22-23 และ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559

ไฟล์ 1 (เล่มแจกในที่ประชุม)  

ไฟล์ 2  Powerpoint  (ไม่ได้แจกในที่ประชุม)

ไฟล์ 3  Powerpoint  (ไม่ได้แจกในที่ประชุม)  ตัวอย่างการตรวจสอบขีดความสามารถ   (ไฟล์แก้ไขใหม่)

ไฟล์ 4  แนวทางและวิธีปฏิบัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โดย ผอ.บุญทิพย์  ชูโชนาค  กรมบัญชีกลาง) 

ไฟล์ที่ 4  การทำสัญญาและการบริหารสัญญา

 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) new

*** เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ebidding)  (ปรับปรุง 16 สิงหาคม 2559) new

*** เอกสารประกวดราคาซื้อ (ebidding)  (ปรับปรุง 16 สิงหาคม 2559) new

*** เอกสารประกวดราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ebidding)  (ปรับปรุง 23 สิงหาคม 2559) new  มีแก้ไขตัวอย่างเอกสารฯ ขอให้ดาวน์โหลดใหม่...

 

รปภาพ2

คลิ๊กลงทะเบียนออนไลน์

ณ  ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน  กรมชลประทาน  สามเสน  กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ  (อยู่ระหว่างอนุมัติ)

 

ตรวจสอบ

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อยกยอดเข้าระบบบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน คลิกที่นี่

** รายงานผลการตรวจสอบ และข้อมูลยกยอด ** 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อยกยอดเข้าระบบ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559  update2

 

2015-12-04 8-06-21

cletter

 
ตัวอย่างเอกสารสอบราคา  ปรับปรุงข้อความ หลักประกันตาม ว 509  (มีแก้ไขแบบหนังสือค้ำประกัน)  20 มกราคม 2559
 

alt

 

2015-10-15 9-37-32

2015-10-15 9-51-08

2015-10-15 10-22-40

 

1

newตัวอย่างแบบสัญญาจ้าง

newตัวอย่างแบบสัญญาซื้อขาย

 กกพ 735/ตัวอย่างเอกสารการซื้อ/การจ้างในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding