header6

สืบค้นข้อมูล

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ตัวอย่างเอกสารสอบราคา-ประกวดราคา - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) new

*** เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ebidding)  (ปรับปรุง 16 สิงหาคม 2559) new

*** เอกสารประกวดราคาซื้อ (ebidding)  (ปรับปรุง 16 สิงหาคม 2559) new

*** เอกสารประกวดราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ebidding)  (ปรับปรุง 23 สิงหาคม 2559) new  มีแก้ไขตัวอย่างเอกสารฯ ขอให้ดาวน์โหลดใหม่...