header6

สืบค้นข้อมูล

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ตัวอย่างเอกสารสอบราคา-ประกวดราคา - เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ปรับปรุงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559new

ชื่อเอกสาร pdf (รูปเล่ม) zip (แยกไฟล์)
1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. เอกสารประกวดราคาซื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3. เอกสารประกวดราคาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด